ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників міської ради

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами трудового

колективу Зміївської міської ради

протокол № 1 від 16.06.2021 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 05.08.2016 № 158, з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, стимулювання працівників, встановлення відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків.

1.2. Правила регламентують загальні положення щодо внутрішнього трудового розпорядку працівників міської ради, режиму роботи, основних обов’язків, заохочення, відповідальності, а також інші положення.

1.3. Ці правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин і поширюються на всіх працівників міської ради.

1.4. Трудова дисципліна в Зміївській міській раді (далі-міська рада) ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками міської ради своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для ефективної роботи, застосування методів переконання, заохочення за сумлінну роботу.

1.5. Правила доводяться до відома всіх працівників міської ради під особистий підпис та розміщуються у доступному для всіх працівників місці.

1.6. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівників міської ради до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.7. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівництвом міської ради в межах повноважень.

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору.

2.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України про місцеве самоврядування.

2.3. При укладенні трудового договору особа, яка влаштовується на роботу, повинна подати до відділу роботи з персоналом міської ради:

- трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- паспорт;

- диплом або інший документ, що засвідчує відповідну освіту чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- військовий квиток (для військовозобов`язаних);

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

2.4. На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

- визнані судом недієздатними;

- які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

- які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

2.5. Призначення та звільнення посадових та службових осіб, які працюють в міській раді, оформлюється розпорядженням міського голови.

2.6. Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування, у день прийняття відповідного рішення складають Присягу, про що робиться запис у трудовій книжці.

2.7. До початку роботи за укладеним трудовим договором керівництво міської ради зобов’язане:

- забезпечити працівника робочим місцем з необхідними для роботи засобами;

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки, проінформувати про умови та оплату праці;

- провести інструктаж з питань охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної безпеки.

2.8. Відділ роботи з персоналом міської ради зобов’язаний ознайомити працівника з:

- посадовою інструкцією;

- правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- обмеженнями, які передбачені чинним законодавством України для посадових осіб місцевого самоврядування;

- загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158;

- правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних (для військовозобов’язаних осіб та призовників);

- відповідальністю за порушення законодавства про військовий облік і військову службу та правил військового обліку.

2.9. Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

На вимогу працівника відділ роботи з персоналом міської ради ззобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

2.10. Переведення на іншу роботу та зміна істотних умов праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

2.11. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених чинним законодавством.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба посадових осіб місцевого самоврядування міської ради припиняється з підстав, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.12. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати за актом прийому-передачі всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.

При звільненні працівник здає до відділу роботи з персоналом міської ради довідку про відсутність заборгованості по збереженню матеріальних цінностей міської ради (додаток 1) та службове посвідчення.

2.13. У день звільнення відділ роботи з персоналом міської ради видає працівникові копію розпорядження міського голови про звільнення, а також на вимогу працівника вносить належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 ІII. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1.Працівники міської ради мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

2) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3) на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

4) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

5) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

6) на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

7) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових (службових) обов'язків;

8) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування;

9) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них;

10) захищати свої законні права та інтереси у відповідних органах та в судовому порядку;

11) працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники міської ради зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їх правомірних дій та вимог;

3) неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та загальних вимог до поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про запобігання корупції»;

4) сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення;

5) виконувати свої посадові обов'язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій;

6) своєчасно і точно виконувати рішення міської ради, розпорядження і вказівки керівників;

7) забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів міської ради;

8) постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, зокрема за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти, удосконалювати організацію службової діяльності;

9) своєчасно подавати до відділу роботи з персоналом міської ради відомості про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміну прізвища, складу сім'ї, місця проживання, зняття з військового обліку тощо);

10) дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), бути доброзичливими та ввічливими, запобігати виникненню конфлікту у стосунках із громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

11) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

12) утримувати своє робоче місце та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей і документів;

13) суворо дотримуватись вимог щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) міської ради;

14) не допускати, у тому числі поза службою, дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на їх репутацію;

15) дотримуватись офіційно-ділового стилю в одязі, який відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності;

16) виконувати також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України;

3.3. Коло повноважень кожного працівника визначається посадовою (робочою) інструкцією, затвердженою в установленому порядку.

 IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

4.1. Керівництво має право:

1) вимагати від працівника дотримання вимог чинного законодавства, положень цих Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

2) вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне виконання посадових обов’язків і дотримання вимог цих Правил.

4.2. Керівництво зобов'язане:

1) створити необхідні умови праці працівникам усіх категорій шляхом закріплення за ними робочих місць, своєчасного доведення завдань та ознайомлення з умовами їх виконання;

2) забезпечити працівників відповідним обладнанням;

3) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

4) створити умови для підвищення кваліфікації, поєднання роботи з навчанням у навчальних закладах;

5) виплачувати працівникам міської ради заробітну плату в грошовому вираженні двічі на місяць: аванс - 10 числа місяця, остаточний розрахунок - 25 числа місяця. У разі збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні. Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен складати не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6) забезпечити дотримання трудової дисципліни у колективі;

7) забезпечити здійснення контролю знань та виконання працівниками інструкцій з техніки безпеки, протипожежної охорони;

8) уважно та чуйно ставитись до запитів та потреб працівників, надавати можливу допомогу у вирішенні побутових та житлових питань;

9) дотримуватись законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

10) не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників міської ради;

11) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

  V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 5.1. В міській раді встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

Для працівників структурних підрозділів міської ради може бути встановлений інший режим роботи, а також шестиденний робочий тиждень з тривалістю щоденної роботи, яка не перевищує 7 годин при тижневій нормі 40 годин, який затверджується розпорядженням міського голови в межах чинного законодавства про працю.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

5.2. Час початку і закінчення роботи передбачається такий:

початок роботи — о 08.00.

закінчення роботи – о 17.00, у п’ятницю – о 15.45.

Тривалість робочого часу напередодні святкових та вихідних днів скорочується на одну годину.

5.3. Працівникам міської ради надається перерва для відпочинку і харчування з 12.00 до 12.45.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з робочого місця.

5.4. У разі відсутності на роботі працівник міської ради повідомляє свого безпосереднього керівника та відділ роботи з персоналом міської ради у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

5.5. У разі недотримання працівником вимог пункту 5.4. цього розділу складається акт про його відсутність на роботі.

5.6. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я міського голови щодо причин своєї відсутності.

5.7. Облік робочого часу працівників міської ради здійснюється за табелем встановленої форми, який підписується особою, відповідальною за облік робочого часу. В установлений термін табель передається до відділу бухгалтерської служби міської ради для нарахування заробітної плати.

5.8. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

5.9. Працівникам, які мають стаж роботи понад 10 років в органах місцевого самоврядування, надається додаткова оплачувана відпустка на 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

5.10. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою за 24 календарні дні. Забороняється ненадання відпустки повної тривалості протягом двох років підряд.

5.11.У разі звільнення виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.

5.12. Відпустки без збереження заробітної плати надаються відповідно до статей 25 і 26 Закону України «Про відпустки».

5.13. Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не можеперевищувати 17 календарних днів.

5.14. Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб.

5.15. Тривалість щорічної відпустки службовців міської ради становить 24 календарних дні, інвалідів ІІІ групи – 26 календарних днів.

5.16. У випадках, передбачених законодавством, посадова особа місцевого самоврядування може залучатись до роботи у вихідні, святкові, неробочі дні за письмовим розпорядженням міського голови з компенсацією роботи відповідно до закону.

 VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. 3а сумлінне виконання посадових обов’язків, тривалу і бездоганну працю та інші досягнення в роботі до працівників міської ради застосовуються такі види заохочень:

1) збільшення оплати праці (надбавки, доплати);

2) преміювання;

3) оголошення Подяки Зміївського міського голови;

4) нагородження Почесною грамотою Зміївського міського голови.

6.2. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад не менше двох років.

6.3. При застосуванні заохочень забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

6.4. Відомості про заохочення вносяться до трудової книжки працівника за його вимогою.

6.5. За особливі трудові заслуги працівники міської ради можуть бути представленими до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівників міської ради відповідно до Кодексу законів про працю України можуть бути застосовані такі заходи стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване:

1) за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення;

2) за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин);

3) за появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.3. Стосовно порушення посадовою особою місцевого самоврядування трудової дисципліни може бути проведено службове розслідування.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.5. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на робочому місці через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

7.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.7. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

7.8. Під час вибору виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

7.9. Стягнення оголошується в розпорядженні міського голови, у якому зазначаються мотиви його застосування, про що повідомляється працівникові під розписку.

7.10. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не було застосовано нового дисциплінарного стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.11. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.12. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

При наявності дисциплінарного стягнення або заходів дисциплінарного впливу преміювання працівника не здійснюється.

 

 

 

 

Додаток 1 до Правил

  

ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

м.Зміїв ″ ____ ″___________ 20__року

 

 Д О В І Д К А

про відсутність заборгованості по збереженню матеріальних цінностей

Зміївської міської ради

 

П.І.Б.:_______________________________________________________________________

 

Відділ:_______________________________________________________________________

 

Посада:______________________________________________________________________

  

Найменування відділу

Дата

Підпис

Керівник структурного підрозділу, в якому звільняється працівник (для спеціалістів)

 

 

Перший заступник, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради згідно розподілу (для керівників структурних підрозділів)

 

 

Відділ бухгалтерської служби міської ради

 

 

Відділ роботи з персоналом міської ради

 

 

 

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.